KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r.

Administratorem danych osobowych jest:

AMG Dystrybucja Sp. z o.o. Sp. k.  (dalej: „AMG”) z siedzibą w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Wojska Polskiego 24c/5; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000732921; NIP: 6912537313; adres e-mail: amg@amgdystrybucja; telefon: 790 490 702.

Jakie dane przetwarza AMG:

Dane osobowe Ujawniającego, osób reprezentujących spółki, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracowników i współpracowników wyznaczonych przez do kontaktu pozyskiwane są zazwyczaj od Ujawniającego. Ujawniający podaje AMG swoje dane nawiązując kontakt telefoniczny z przedstawicielami, wysyłając maila, list, składając reklamację lub zgłaszając się przez formularz kontaktowy.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Przede wszystkim w związku z prowadzoną przez AMG działalnością gospodarczą, realizując umowy, oraz w ramach nawiązywanej współpracy. Dane Kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą mogą być pozyskiwane również z rejestrów publicznych lub za pośrednictwem biur informacji gospodarczej. Dane, które są przetwarzane przez AMG dla celów marketingowych, pozyskujemy od Ujawniającego na podstawie wyrażonej zgody lub w oparciu o wspólny uzasadniony interes.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli osoba/podmiot, którego dane dotyczą wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). 

Odbiorcy danych osobowych: 

– Administratorzy danych: AMG Dystrybucja Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Legnicy, 59-220 Legnica; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000732921; NIP: 6912537313. 

– Inni kontrahenci, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, bankowe i faktoringowe, podmioty świadczące pomoc prawną i podatkową;

– dostawcy usług zewnętrznych, takich jak firmy logistyczne, kurierskie, obsługujące przesyłki;

– dostawcy usług informatycznych i hostingowych oraz podmiotom zapewniającym obsługę serwisową używanych przez nas programów.

Udostępnione dane osobowe sa przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz istniejącego pomiędzy AMG a Ujawniającym stosunku prawnego.

Prawa: 

Ujawniający posiada prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ujawniającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej Ujawniający może realizować poprzez ich zgłaszanie na adres mailowy: amg@amgdystrybucja.pl oraz listownie na adres: ul. Wojska Polskiego 24c/5, 59-220 Legnica.